WEB JEŠTĚ NEBYL OFICIÁLNĚ SPUŠTĚN!

* Welcome on Sire / Dam List of Blue Star stables! *

Zdravím! Právě jste zavítali na pobočku stáje Blue Star, která je zaměřena především na Sire / Dam Listy, rodičovství a plemenitbu.

Naše stáj vznikla v srpnu roku 2009. Mezitím se web několikrát přemísťoval, ale doufám, že nadobro jsme to "zapíchli" zde: www.bluestarstables.blog.cz. Nabízíme spoustu kvalitních koní k připouštění a Sire / Dam List. Nezapomeňte si ale přečíst pravidla v sekci RULES - je to opravdu důležité. 

Nezapomínejte, že všichni koně na tomto webu jsou jen modely - reální koně v rodokmenech budou označeni "(r)" za jménem. 

 

Co je Sire / Dam List?

Sire / Dam List poskytuje rodiče našich modelů koní. Každý živý kůň na světě má otce a matku, a i my se snažíme co nejblíže přiblížit realitě. Proto si zde můžete vybrat rodiče pro vašeho koně dle svého výběru, jak se vám líbí a podobně, zkrátka rodiče, kteří vám budou vyhovovat.

Samozřejmě i většina našich koní má rodiče a rodokmeny, což je pro vás jen výhoda. Užijete si opravdu spoustu legrace při vybírání vhodných rodičů, poznáte nové koně a možná i nové majitele, můžete pročítat seznamy úspěchů u našich koní, prohlížet si rodiče a o další kus se přiblížíte reálnému životu koní.

Hodně štěstí!

BSS

/album/bss/cascar-jpg1/ /album/bss/cascar3-jpg/ /album/bss/desiree-jpg/ /album/bss/untitled-7-jpg/ /album/bss/untitled-3-jpg/ /album/bss/untitled-9-jpg/ /album/bss/untitled-10-jpg/ /album/bss/untitled-11-jpg/ /album/bss/untitled-12-jpg/

Web is not officialy started yet!

Hello! You have just visited a branch of the Blue Star Stables, which is focused primarily on the Sire / Dam Listing, parenting and breeding.

 
Our team was established in August 2009. Meanwhile, the site several times moved along, but I hope that the good we have it "stuck" here: 
www.bluestarstables.blog.cz. We offer plenty of quality horses for breeding and the Sire / Dam List. Do not forget to read the rules in section RULES- it's really important.
 
Remember that all horses on this site are just models - real horses in the pedigrees will be identified '(r)' after the name.
 
 
What is the Sire / Dam List?
 
Sire / Dam Listing provided by parents of our model horses. Every living horse in the world has a father and mother, and we try to approach as close to reality. Therefore, you can choose your parents for a horse of their choice, as you like, etc., in short parents, whom you like.
 
Of course, most of our horses and pedigrees of the parents, which is only an advantage for you. You will really have fun when selecting suitable parents find new horses and maybe a new owner, you can read the lists of accomplishments for our horses, view parents and another piece is closer to real life horses.
 
Good luck!